http://gzdayujichang.com/22222/3030767.html http://gzdayujichang.com/93/0346691.html http://gzdayujichang.com/90/0182460.html http://gzdayujichang.com/21096/2972342.html http://gzdayujichang.com/201801/2578071.html http://gzdayujichang.com/21096/2972045.html http://gzdayujichang.com/22222/3092649.html http://gzdayujichang.com/201801/2549677.html http://gzdayujichang.com/22222/30783.html http://gzdayujichang.com/21096/2920997.html http://gzdayujichang.com/90/0137670.html http://gzdayujichang.com/201801/2551868.html http://gzdayujichang.com/90/0164216.html http://gzdayujichang.com/21096/2945749.html http://gzdayujichang.com/22222/3096819.html http://gzdayujichang.com/201801/2515498.html http://gzdayujichang.com/21096/2937721.html http://gzdayujichang.com/21096/2918519.html http://gzdayujichang.com/90/0194388.html http://gzdayujichang.com/90/0181917.html http://gzdayujichang.com/21096/2916620.html http://gzdayujichang.com/21096/2920769.html http://gzdayujichang.com/22222/3038307.html http://gzdayujichang.com/21096/2913188.html http://gzdayujichang.com/21096/2977920.html http://gzdayujichang.com/2018012/2717655.html http://gzdayujichang.com/22222/3036887.html http://gzdayujichang.com/90/0158975.html http://gzdayujichang.com/201801/2595750.html http://gzdayujichang.com/21096/2968262.html http://gzdayujichang.com/365/3089026.html http://gzdayujichang.com/91/0298736.html http://gzdayujichang.com/22222/3089177.html http://gzdayujichang.com/21096/2993556.html http://gzdayujichang.com/21096/2942067.html http://gzdayujichang.com/21096/2932977.html http://gzdayujichang.com/93/0377461.html http://gzdayujichang.com/365/3086478.html http://gzdayujichang.com/90/0136417.html http://gzdayujichang.com/22222/3029192.html http://gzdayujichang.com/201801/2534750.html http://gzdayujichang.com/22222/3025991.html http://gzdayujichang.com/201801121096/2520552.html http://gzdayujichang.com/90/0195985.html http://gzdayujichang.com/201801121096/2511690.html http://gzdayujichang.com/123520/2980927.html http://gzdayujichang.com/21096/2914537.html http://gzdayujichang.com/90/0129029.html http://gzdayujichang.com/93/0336620.html http://gzdayujichang.com/90/0148797.html http://gzdayujichang.com/91/0234608.html http://gzdayujichang.com/21096/2992521.html http://gzdayujichang.com/21096/2935921.html http://gzdayujichang.com/90/0161806.html http://gzdayujichang.com/91/0294216.html http://gzdayujichang.com/22222/3018452.html http://gzdayujichang.com/90/0193479.html http://gzdayujichang.com/21096/2921522.html http://gzdayujichang.com/90/0182317.html http://gzdayujichang.com/90/0112041.html http://gzdayujichang.com/90/0136904.html http://gzdayujichang.com/93/0330710.html http://gzdayujichang.com/2018012/2754390.html http://gzdayujichang.com/22222/3036448.html http://gzdayujichang.com/89/3171532.html http://gzdayujichang.com/365/3097597.html http://gzdayujichang.com/201801121096/2558410.html http://gzdayujichang.com/21096/2936514.html http://gzdayujichang.com/201801121096/2523046.html http://gzdayujichang.com/91/0291843.html http://gzdayujichang.com/21096/2913728.html http://gzdayujichang.com/21096/2933112.html http://gzdayujichang.com/21096/2947347.html http://gzdayujichang.com/22222/3043759.html http://gzdayujichang.com/89/3197895.html http://gzdayujichang.com/22222/3012565.html http://gzdayujichang.com/21096/2918200.html http://gzdayujichang.com/201801121096/2561819.html http://gzdayujichang.com/21096/2954464.html http://gzdayujichang.com/21096/298694.html http://gzdayujichang.com/93/0364270.html http://gzdayujichang.com/21096/2952099.html http://gzdayujichang.com/22222/3024330.html http://gzdayujichang.com/21096/2932501.html http://gzdayujichang.com/365/3089679.html http://gzdayujichang.com/90/0177864.html http://gzdayujichang.com/22222/3098893.html http://gzdayujichang.com/21096/2922651.html http://gzdayujichang.com/2018012/2748168.html http://gzdayujichang.com/21096/2956450.html http://gzdayujichang.com/365/3051918.html http://gzdayujichang.com/90/0196243.html http://gzdayujichang.com/123520/2986811.html http://gzdayujichang.com/22222/3094505.html http://gzdayujichang.com/90/01217.html http://gzdayujichang.com/90/0197180.html http://gzdayujichang.com/123520/2956499.html http://gzdayujichang.com/21096/2998265.html http://gzdayujichang.com/22222/3061850.html http://gzdayujichang.com/22222/3024611.html http://gzdayujichang.com/21096/2976394.html http://gzdayujichang.com/90/0190614.html http://gzdayujichang.com/21096/2920618.html http://gzdayujichang.com/201801121096/2536697.html http://gzdayujichang.com/123520/2935254.html http://gzdayujichang.com/21096/2931086.html http://gzdayujichang.com/90/0116218.html http://gzdayujichang.com/22222/3094966.html http://gzdayujichang.com/21096/2997380.html http://gzdayujichang.com/201801/2566715.html http://gzdayujichang.com/21096/2933741.html http://gzdayujichang.com/21096/2955613.html http://gzdayujichang.com/22222/3064409.html http://gzdayujichang.com/22222/3016422.html http://gzdayujichang.com/90/0112609.html http://gzdayujichang.com/21096/2952050.html http://gzdayujichang.com/21096/2912198.html http://gzdayujichang.com/90/0185937.html http://gzdayujichang.com/21096/2973819.html http://gzdayujichang.com/21096/2964556.html http://gzdayujichang.com/89/3133749.html http://gzdayujichang.com/123520/299471.html http://gzdayujichang.com/90/0161294.html http://gzdayujichang.com/22222/309094.html http://gzdayujichang.com/21096/2977022.html http://gzdayujichang.com/22222/3019179.html http://gzdayujichang.com/22222/3039345.html http://gzdayujichang.com/89/3192203.html http://gzdayujichang.com/93/0327809.html http://gzdayujichang.com/21096/2963906.html http://gzdayujichang.com/91/0287587.html http://gzdayujichang.com/21096/2966556.html http://gzdayujichang.com/22222/3044776.html http://gzdayujichang.com/90/0140166.html http://gzdayujichang.com/21096/2943023.html http://gzdayujichang.com/21096/2989758.html http://gzdayujichang.com/21096/2941965.html http://gzdayujichang.com/22222/3072308.html http://gzdayujichang.com/201801121096/2576690.html http://gzdayujichang.com/91/0214927.html http://gzdayujichang.com/21096/2965778.html http://gzdayujichang.com/21096/2957229.html http://gzdayujichang.com/90/0135325.html http://gzdayujichang.com/21096/2953112.html http://gzdayujichang.com/89/3125463.html http://gzdayujichang.com/91/0229260.html http://gzdayujichang.com/201801121096/259118.html http://gzdayujichang.com/123520/2989178.html http://gzdayujichang.com/22222/3074961.html http://gzdayujichang.com/2018012/2738000.html http://gzdayujichang.com/22222/3012004.html http://gzdayujichang.com/93/0361212.html http://gzdayujichang.com/90/0118010.html http://gzdayujichang.com/21096/294248.html http://gzdayujichang.com/91/0221121.html http://gzdayujichang.com/21096/2920592.html http://gzdayujichang.com/93/033098.html http://gzdayujichang.com/21096/2998005.html http://gzdayujichang.com/90/0146088.html http://gzdayujichang.com/21096/296760.html http://gzdayujichang.com/365/3057410.html http://gzdayujichang.com/90/011183.html http://gzdayujichang.com/90/0121645.html http://gzdayujichang.com/123520/2920621.html http://gzdayujichang.com/201801/2516202.html http://gzdayujichang.com/201801/2578936.html http://gzdayujichang.com/90/0115839.html http://gzdayujichang.com/21096/2965189.html http://gzdayujichang.com/22222/3099429.html http://gzdayujichang.com/90/012580.html http://gzdayujichang.com/21096/2913907.html http://gzdayujichang.com/22222/3078615.html http://gzdayujichang.com/21096/298157.html http://gzdayujichang.com/21096/2974524.html http://gzdayujichang.com/21096/2948664.html http://gzdayujichang.com/22222/3096824.html http://gzdayujichang.com/22222/3048974.html http://gzdayujichang.com/21096/2972827.html http://gzdayujichang.com/89/311329.html http://gzdayujichang.com/90/0161095.html http://gzdayujichang.com/90/0188602.html http://gzdayujichang.com/91/0253912.html http://gzdayujichang.com/21096/291530.html http://gzdayujichang.com/201801/2533371.html http://gzdayujichang.com/365/3067729.html http://gzdayujichang.com/21096/2978336.html http://gzdayujichang.com/21096/2946487.html http://gzdayujichang.com/90/0145569.html http://gzdayujichang.com/21096/2957157.html http://gzdayujichang.com/22222/3030940.html http://gzdayujichang.com/21096/2913300.html http://gzdayujichang.com/201801121096/2546858.html http://gzdayujichang.com/21096/2928905.html http://gzdayujichang.com/90/0174594.html http://gzdayujichang.com/89/3192654.html http://gzdayujichang.com/90/017023.html http://gzdayujichang.com/21096/2938416.html http://gzdayujichang.com/90/0113545.html http://gzdayujichang.com/21096/2936098.html http://gzdayujichang.com/21096/2937838.html http://gzdayujichang.com/21096/2957899.html http://gzdayujichang.com/365/3084409.html http://gzdayujichang.com/90/0195442.html http://gzdayujichang.com/22222/3022408.html http://gzdayujichang.com/21096/2958327.html http://gzdayujichang.com/21096/2942458.html http://gzdayujichang.com/93/0322428.html http://gzdayujichang.com/21096/2985434.html http://gzdayujichang.com/21096/2929568.html http://gzdayujichang.com/22222/3092960.html http://gzdayujichang.com/2018012/2722944.html http://gzdayujichang.com/22222/3079992.html http://gzdayujichang.com/21096/2998605.html http://gzdayujichang.com/89/3177761.html http://gzdayujichang.com/22222/3041000.html http://gzdayujichang.com/201801121096/2516736.html http://gzdayujichang.com/21096/2944070.html http://gzdayujichang.com/91/0268727.html http://gzdayujichang.com/365/3025078.html http://gzdayujichang.com/22222/3049171.html http://gzdayujichang.com/21096/2927229.html http://gzdayujichang.com/90/0141052.html http://gzdayujichang.com/90/0191310.html http://gzdayujichang.com/365/3014673.html http://gzdayujichang.com/91/0250688.html http://gzdayujichang.com/21096/2940129.html http://gzdayujichang.com/21096/2942436.html http://gzdayujichang.com/365/3078050.html http://gzdayujichang.com/22222/303389.html http://gzdayujichang.com/89/313600.html http://gzdayujichang.com/90/0112080.html http://gzdayujichang.com/91/028419.html http://gzdayujichang.com/22222/3084138.html http://gzdayujichang.com/21096/2979889.html http://gzdayujichang.com/123520/2921872.html http://gzdayujichang.com/22222/30956.html http://gzdayujichang.com/21096/2944619.html http://gzdayujichang.com/90/0127497.html http://gzdayujichang.com/90/012676.html http://gzdayujichang.com/21096/2923532.html http://gzdayujichang.com/365/3070041.html http://gzdayujichang.com/90/0188264.html http://gzdayujichang.com/90/0129082.html http://gzdayujichang.com/22222/3052864.html http://gzdayujichang.com/21096/2978558.html http://gzdayujichang.com/21096/2956831.html http://gzdayujichang.com/21096/2990428.html http://gzdayujichang.com/365/3065827.html http://gzdayujichang.com/2018012/2734516.html http://gzdayujichang.com/365/3032212.html http://gzdayujichang.com/21096/2922840.html http://gzdayujichang.com/21096/2942483.html http://gzdayujichang.com/201801121096/2542989.html http://gzdayujichang.com/91/0285037.html http://gzdayujichang.com/22222/3099034.html http://gzdayujichang.com/365/3029198.html http://gzdayujichang.com/90/0172630.html http://gzdayujichang.com/90/0191946.html http://gzdayujichang.com/21096/2924647.html http://gzdayujichang.com/2018012/2732144.html http://gzdayujichang.com/365/3092676.html http://gzdayujichang.com/21096/2927329.html http://gzdayujichang.com/2018012/2711623.html http://gzdayujichang.com/90/0155666.html http://gzdayujichang.com/90/0191236.html http://gzdayujichang.com/201801/2593134.html http://gzdayujichang.com/2018012/272702.html http://gzdayujichang.com/21096/2920028.html http://gzdayujichang.com/90/0197925.html http://gzdayujichang.com/90/0199945.html http://gzdayujichang.com/21096/2940927.html http://gzdayujichang.com/21096/2975548.html http://gzdayujichang.com/90/0157621.html http://gzdayujichang.com/21096/2913149.html http://gzdayujichang.com/201801/2588638.html http://gzdayujichang.com/21096/2934158.html http://gzdayujichang.com/201801/2563324.html http://gzdayujichang.com/21096/2965225.html http://gzdayujichang.com/21096/294534.html http://gzdayujichang.com/201801121096/2589845.html http://gzdayujichang.com/89/3157888.html http://gzdayujichang.com/21096/2933574.html http://gzdayujichang.com/22222/3049977.html http://gzdayujichang.com/21096/2976128.html http://gzdayujichang.com/21096/2995627.html http://gzdayujichang.com/21096/292722.html http://gzdayujichang.com/365/3072469.html http://gzdayujichang.com/93/0377781.html http://gzdayujichang.com/21096/2946183.html http://gzdayujichang.com/21096/2940306.html http://gzdayujichang.com/90/0132482.html http://gzdayujichang.com/90/0152768.html http://gzdayujichang.com/93/0333577.html http://gzdayujichang.com/201801/2581053.html http://gzdayujichang.com/365/3013884.html http://gzdayujichang.com/365/3087523.html http://gzdayujichang.com/365/3066198.html http://gzdayujichang.com/21096/2977633.html http://gzdayujichang.com/201801121096/2547187.html http://gzdayujichang.com/365/3011002.html http://gzdayujichang.com/21096/2979974.html http://gzdayujichang.com/93/0396667.html http://gzdayujichang.com/365/3068654.html http://gzdayujichang.com/90/0152135.html http://gzdayujichang.com/90/0123181.html http://gzdayujichang.com/89/3122174.html http://gzdayujichang.com/21096/29153.html http://gzdayujichang.com/22222/3067999.html http://gzdayujichang.com/365/3063849.html http://gzdayujichang.com/22222/3048779.html http://gzdayujichang.com/201801/2574429.html http://gzdayujichang.com/93/0374436.html http://gzdayujichang.com/21096/2936972.html http://gzdayujichang.com/201801/2550873.html http://gzdayujichang.com/201801/2568685.html http://gzdayujichang.com/21096/2972160.html http://gzdayujichang.com/21096/2976502.html http://gzdayujichang.com/90/0122201.html http://gzdayujichang.com/21096/2976257.html http://gzdayujichang.com/2018012/2758455.html http://gzdayujichang.com/91/0251506.html http://gzdayujichang.com/21096/2957324.html http://gzdayujichang.com/123520/2999338.html http://gzdayujichang.com/21096/2922709.html http://gzdayujichang.com/21096/2965251.html http://gzdayujichang.com/21096/2941966.html http://gzdayujichang.com/90/0116671.html http://gzdayujichang.com/22222/3041001.html http://gzdayujichang.com/22222/3061806.html http://gzdayujichang.com/22222/3026442.html http://gzdayujichang.com/93/0396462.html http://gzdayujichang.com/22222/3074996.html http://gzdayujichang.com/201801/255802.html http://gzdayujichang.com/21096/2941833.html http://gzdayujichang.com/123520/2978863.html http://gzdayujichang.com/89/314729.html http://gzdayujichang.com/90/0154398.html http://gzdayujichang.com/90/0124390.html http://gzdayujichang.com/21096/2918973.html http://gzdayujichang.com/21096/2984231.html http://gzdayujichang.com/21096/296430.html http://gzdayujichang.com/201801121096/258571.html http://gzdayujichang.com/93/0322740.html http://gzdayujichang.com/21096/2965914.html http://gzdayujichang.com/201801/2597239.html http://gzdayujichang.com/90/0117051.html http://gzdayujichang.com/90/016611.html http://gzdayujichang.com/201801121096/2526978.html http://gzdayujichang.com/91/0256113.html http://gzdayujichang.com/90/0170303.html http://gzdayujichang.com/89/3149824.html http://gzdayujichang.com/201801121096/2536888.html http://gzdayujichang.com/123520/2967039.html http://gzdayujichang.com/2018012/2792339.html http://gzdayujichang.com/21096/2998730.html http://gzdayujichang.com/90/0142634.html http://gzdayujichang.com/123520/297674.html http://gzdayujichang.com/123520/2990330.html http://gzdayujichang.com/90/0191094.html http://gzdayujichang.com/21096/2939944.html http://gzdayujichang.com/93/0376144.html http://gzdayujichang.com/22222/3062453.html http://gzdayujichang.com/2018012/2763600.html http://gzdayujichang.com/21096/297099.html http://gzdayujichang.com/91/0258726.html http://gzdayujichang.com/123520/2993912.html http://gzdayujichang.com/91/0239762.html http://gzdayujichang.com/90/0118789.html http://gzdayujichang.com/123520/2928849.html http://gzdayujichang.com/22222/3092640.html http://gzdayujichang.com/201801121096/2578508.html http://gzdayujichang.com/21096/2957636.html http://gzdayujichang.com/201801/258251.html http://gzdayujichang.com/22222/3096274.html http://gzdayujichang.com/90/0123850.html http://gzdayujichang.com/365/3023577.html http://gzdayujichang.com/21096/2945807.html http://gzdayujichang.com/91/0232654.html http://gzdayujichang.com/2018012/2773575.html http://gzdayujichang.com/123520/2947186.html http://gzdayujichang.com/90/0125798.html http://gzdayujichang.com/21096/2963741.html http://gzdayujichang.com/89/3123538.html http://gzdayujichang.com/201801/2549033.html http://gzdayujichang.com/22222/3047504.html http://gzdayujichang.com/22222/3022678.html http://gzdayujichang.com/91/0262433.html http://gzdayujichang.com/21096/2923341.html http://gzdayujichang.com/2018012/2725501.html http://gzdayujichang.com/22222/3033149.html http://gzdayujichang.com/201801/2530742.html http://gzdayujichang.com/22222/3036134.html http://gzdayujichang.com/21096/298831.html http://gzdayujichang.com/21096/2931306.html http://gzdayujichang.com/365/3089744.html http://gzdayujichang.com/21096/2951932.html http://gzdayujichang.com/21096/2985062.html http://gzdayujichang.com/21096/2935477.html http://gzdayujichang.com/21096/2999398.html http://gzdayujichang.com/22222/3014440.html http://gzdayujichang.com/90/0179120.html http://gzdayujichang.com/90/0186345.html http://gzdayujichang.com/90/0168429.html http://gzdayujichang.com/90/013911.html http://gzdayujichang.com/90/0197148.html http://gzdayujichang.com/90/0198822.html http://gzdayujichang.com/90/018467.html http://gzdayujichang.com/90/0127713.html http://gzdayujichang.com/90/0136105.html http://gzdayujichang.com/90/0184803.html http://gzdayujichang.com/91/0295183.html http://gzdayujichang.com/91/0255497.html http://gzdayujichang.com/91/0265892.html http://gzdayujichang.com/91/0266036.html http://gzdayujichang.com/91/0282718.html http://gzdayujichang.com/91/0273246.html http://gzdayujichang.com/91/0279076.html http://gzdayujichang.com/91/0213233.html http://gzdayujichang.com/91/0216278.html http://gzdayujichang.com/91/0299708.html http://gzdayujichang.com/91/0260137.html http://gzdayujichang.com/93/0328526.html http://gzdayujichang.com/93/0315910.html http://gzdayujichang.com/93/0329215.html http://gzdayujichang.com/93/0384046.html http://gzdayujichang.com/93/0377846.html http://gzdayujichang.com/93/0364759.html http://gzdayujichang.com/93/0385193.html http://gzdayujichang.com/93/0395561.html http://gzdayujichang.com/93/038817.html http://gzdayujichang.com/93/0365167.html http://gzdayujichang.com/93/0354357.html http://gzdayujichang.com/93/0352101.html http://gzdayujichang.com/93/0398511.html http://gzdayujichang.com/93/0358246.html
欢迎来到2018世界杯直播网,开启您的足球之旅!

今日资讯

足球直播列表更多>>

竞彩足球推荐

积分榜单

 • 英超
 • 西甲
 • 意甲
 • 德甲
 • 法甲
 • 中超
 排 名 球 队 场次 积分
1 切尔西 第37轮赛程 30 3 5 93
2 热刺 第37轮赛程 26 8 4 86
3 曼城 第37轮赛程 23 9 6 78
4 利物浦 第37轮赛程 22 10 6 76
5 阿森纳 第37轮赛程 23 6 9 75
6 曼联 第37轮赛程 18 15 5 69
7 埃弗顿 第37轮赛程 17 10 11 61
8 南安普敦 第37轮赛程 12 10 16 46
9 伯恩茅斯 第37轮赛程 12 10 16 46
10 西布朗 第37轮赛程 12 9 17 45
 排 名 球 队 场次 积分
1 皇家马德里 第37轮赛程 29 6 3 93
2 巴塞罗那 第37轮赛程 28 6 4 90
3 马德里竞技 第37轮赛程 23 9 6 78
4 塞维利亚 第37轮赛程 21 9 8 72
5 比利亚雷亚尔 第37轮赛程 19 10 9 67
6 皇家社会 第37轮赛程 19 7 12 64
7 毕尔巴鄂竞技 第37轮赛程 19 6 13 63
8 西班牙人 第37轮赛程 15 11 12 56
9 阿拉维斯 第37轮赛程 14 13 11 55
10 埃瓦尔 第37轮赛程 15 9 14 54
 排 名 球 队 场次 积分
1 尤文图斯 第37轮赛程 29 4 5 91
2 罗马 第37轮赛程 28 3 7 87
3 那不勒斯 第37轮赛程 26 8 4 86
4 亚特兰大 第37轮赛程 21 9 8 72
5 拉齐奥 第37轮赛程 21 7 10 70
6 AC米兰 第37轮赛程 18 9 11 63
7 国际米兰 第37轮赛程 19 5 14 62
8 佛罗伦萨 第37轮赛程 16 12 10 60
9 都灵 第37轮赛程 13 14 11 53
10 桑普多利亚 第37轮赛程 12 12 14 48
 排 名 球 队 场次 积分
1 拜仁慕尼黑 第33轮赛程 25 7 2 82
2 莱比锡 第33轮赛程 20 7 7 67
3 多特蒙德 第33轮赛程 18 10 6 64
4 霍芬海姆 第33轮赛程 16 14 4 62
5 科隆 第33轮赛程 12 13 9 49
6 柏林赫塔 第33轮赛程 15 4 15 49
7 弗赖堡 第33轮赛程 14 6 14 48
8 不莱梅 第33轮赛程 13 6 15 45
9 门兴 第33轮赛程 12 9 13 45
10 沙尔克04 第33轮赛程 11 10 13 43
 排 名 球 队 场次 积分
1 摩纳哥 第37轮赛程 30 5 3 95
2 巴黎圣日耳曼 第37轮赛程 27 6 5 87
3 尼斯 第37轮赛程 22 12 4 78
4 里昂 第37轮赛程 20 5 13 65
5 马赛 第37轮赛程 17 11 10 62
6 波尔多 第37轮赛程 15 14 9 59
7 南特 第37轮赛程 14 9 15 51
8 圣埃蒂安 第37轮赛程 12 14 12 50
9 雷恩 第37轮赛程 12 14 12 50
10 甘冈 第37轮赛程 14 8 16 50
 排 名 球 队 场次 积分
1 广州恒大 第12轮赛程 9 1 1 28
2 上海上港 第12轮赛程 8 2 1 26
3 河北华夏 第12轮赛程 6 4 1 22
4 山东鲁能 第12轮赛程 6 2 2 20
5 广州富力 第12轮赛程 5 5 2 20
6 天津权健 第12轮赛程 4 4 3 16
7 北京国安 第12轮赛程 4 3 5 15
8 天津亿利 第12轮赛程 3 4 5 13
9 辽宁开新 第12轮赛程 3 4 4 13
10 重庆当代 第12轮赛程 3 4 5 13

射手榜单

 • 英超
 • 西甲
 • 意甲
 • 德甲
 • 法甲
 • 中超
 名次 球员 球队 进球
1 凯恩 热刺 29
2 卢卡库 埃弗顿 25
3 A-桑切斯 阿森纳 24
4 迭戈-科斯塔 切尔西 20
5 阿圭罗 曼城 20
6 阿利 热刺 18
7 伊布拉希莫维奇 曼联 17
8 阿扎尔 切尔西 16
9 伯恩茅斯 16
10 洛伦特 斯旺西 15
 名次 球员 球队 进球
1 梅西 巴塞罗那 37
2 苏亚雷斯 巴塞罗那 28
3 C罗 皇家马德里 25
4 阿斯帕斯 维戈塞尔塔 19
5 格里兹曼 马德里竞技 16
6 阿杜里斯 毕尔巴鄂竞技 16
7 莫拉塔 皇家马德里 15
8 拉米雷斯 马拉加 14
9 杰拉德 西班牙人 13
10 内马尔 巴塞罗那 13
 名次 球员 球队 进球
1 哲科 罗马 29
2 默滕斯 那不勒斯 28
3 贝洛蒂 都灵 26
4 伊瓜因 尤文图斯 24
5 伊卡尔迪 国际米兰 24
6 因莫比莱 拉齐奥 23
7 因西涅 那不勒斯 18
8 博列洛 卡利亚里 16
9 A-戈麦斯 亚特兰大 16
10 凯塔 拉齐奥 16
 名次 球员 球队 进球
1 奥巴梅扬 多特蒙德 31
2 莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 30
3 莫德斯特 科隆 25
4 韦尔纳 莱比锡 21
5 戈麦斯 沃尔夫斯堡 16
6 克鲁斯 不莱梅 15
7 克拉马里奇 霍芬海姆 15
8 罗本 拜仁慕尼黑 13
9 伊比舍维奇 柏林赫塔 12
10 埃尔南德斯 勒沃库森 11
 名次 球员 球队 进球
1 卡瓦尼 巴黎圣日耳曼 35
2 拉卡泽特 里昂 28
3 法尔考 摩纳哥 21
4 戈米 马赛 20
5 姆巴佩 摩纳哥 15
6 绍维恩 马赛 15
7 桑蒂尼 卡昂 15
8 巴洛特利 尼斯 15
9 穆尼伊 蒙彼利埃 14
10 德普列维尔 里尔 14
 名次 球员 球队 进球
1 扎哈维 广州富力 9
2 高拉特 广州恒大 8
3 武磊 上海上港 7
4 伊尔马兹 北京国安 7
5 胡尔克 上海上港 6
6 帕托 天津权健 6
7 塔尔德利 山东鲁能 6
8 耶拉维奇 贵州恒丰 6
9 莫雷诺 上海申花 5
10 阿洛伊西奥 河北华夏 5

精彩图库

新浪
微博

http://gzdayujichang.com/93/0341708.html http://gzdayujichang.com/93/0312226.html http://gzdayujichang.com/93/0342006.html http://gzdayujichang.com/93/0372168.html http://gzdayujichang.com/93/0385705.html